1 ) مدارک شغلی :

الف) کارمند : فیش حقوقی ، در صورتی که مبلغ آن 1/5 برابر مبغ قسط باشد به ضامن نیازی نیست
ب) کاسب : کپی جواز کسب فعال یا کپی سند یا اجاره نامه مغازه فعال به همراه یک عدد قبض مغازه و پرینت 3 ماهه حساب
ج) سایر : نامه اشتغال ه کار با ذکر سمت و مبلغ حقوق از محل کار خطاب به وارنا خودرو پرشین یا پرینت 3 ماهه حساب قوی

2 ) مدارک شناسایی :

اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

3 ) مدارک محل سکونت :

کپی سند یا اجاره نامه یا قول نامه منزل

یک عدد قبض ( آب ، برق ، گاز ، تلفن )

 

بررسی مدارک نحوه پرداخت وجه تماس با مشاوران